HotInfo>Blog

Energie naturala, Ecologie,Presa, Opinii, Divertisment, Diverse.

Votul uninominal pe intelesul tuturor ?! Update !

Posted by Florian pe 30 septembrie, 2008,10:07


Legea votului uninominal
Lege pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si a Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, legea nr. 35/2008
–––––

Am selectat doar doua capitole pentru a ilustra pana unde merge machiavelismul politicienilor nostrii pentru a -si pastra privilegiile. De 18 ani, paradoxal pe banii contribuabililor, au legiferat numai in interesul lor.

–––––

Capitolul XI – Constatarea rezultatelor alegerilor
Art. 47
(1) Dupa primirea dosarelor prevazute la art. 45, respectiv a proceselor-verbale si dosarelor
prevazute la art. 46, biroul electoral de circumscriptie incheie, separat pentru Camera
Deputatilor si pentru Senat, cate un proces-verbal cuprinzand totalizarea voturilor valabil
exprimate pentru candidatii fiecarui partid politic, alianta politica, alianta electorala,
organizatie a cetatenilor apartinand minoritatilor nationale si pentru fiecare candidat
independent, in toate colegiile uninominale de pe raza teritoriala a circumscriptiei electorale,
pe care il inainteaza in termen de 24 de ore la Biroul Electoral Central.
(2) Dupa primirea proceselor-verbale incheiate de catre birourile electorale ale
circumscriptiilor electorale, potrivit alin. (1), Biroul Electoral Central stabileste partidele
politice, aliantele politice, aliantele electorale si organizatiile cetatenilor apartinand
minoritatilor nationale care indeplinesc pragul electoral, separat pentru Camera Deputatilor si
pentru Senat. Pragul electoral reprezinta numarul minim necesar de voturi valabil exprimate
pentru reprezentarea parlamentara sau de colegii uninominale in care candidatii partidelor
politice, aliantelor politice, aliantelor electorale sau ai organizatiilor cetatenilor apartinand
minoritatilor nationale au obtinut majoritatea voturilor valabil exprimate, calculat dupa cum
urmeaza:
a) pentru Camera Deputatilor, 5% din voturile valabil exprimate pe intreaga tara, pentru toate
partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale si organizatiile cetatenilor apartinand
minoritatilor nationale;
b) pentru Senat, 5% din voturile valabil exprimate pe intreaga tara, pentru toate partidele
politice, aliantele politice, aliantele electorale si organizatiile cetatenilor apartinand
minoritatilor nationale;
c) pentru Camera Deputatilor si Senat, prin indeplinirea cumulativa a conditiei obtinerii a 6
colegii uninominale pentru Camera Deputatilor si a 3 colegii uninominale pentru Senat, in
care candidatii partidelor politice, aliantelor politice sau electorale si organizatiilor cetatenilor
apartinand minoritatilor nationale se situeaza pe primul loc, in ordinea numarului de voturi
valabil exprimate, chiar daca acestea nu au indeplinit conditiile prevazute la lit. a) sau b);
d) in cazul aliantelor politice si aliantelor electorale, la pragul de 5% prevazut la lit. a) si b) se
adauga, pentru al doilea membru al aliantei, 3% din voturile valabil exprimate pe intreaga tara
si, pentru fiecare membru al aliantei, incepand cu al treilea, cate un procent din voturile
valabil exprimate pe intreaga tara, fara a se putea depasi 10% din aceste voturi.
(3) Pentru organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care nu au indeplinit
conditiile prevazute la alin. (2) si care au dreptul conform legii la reprezentare in Camera
Deputatilor se stabileste un coeficient electoral la nivel national reprezentand numarul mediu
de voturi valabil exprimate necesare pentru alegerea unui deputat, pentru a determina acele
organizatii ale cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care pot avea reprezentanti in
Camera Deputatilor.
(4) Coeficientul electoral la nivel national se stabileste prin impartirea numarului total de
voturi valabil exprimate la nivel national pentru alegerea Camerei Deputatilor la numarul de
colegii uninominale constituite la nivel national pentru alegerea Camerei Deputatilor. Are
dreptul la reprezentare organizatia cetatenilor apartinand minoritatii nationale care a obtinut
cel putin 10% din coeficientul electoral. Se declara ales acel reprezentant al organizatiei
cetatenilor apartinand minoritatii nationale care a obtinut cel mai mare numar de voturi.
(5) Rezultatul operatiunilor prevazute la alin. (2)-(4) se transmite de catre Biroul Electoral
Central, pe baza de proces-verbal, fiecaruia dintre birourile electorale de circumscriptie.
Art. 48
(1) Dupa primirea de la Biroul Electoral Central a constatarii cu privire la partidele politice,
aliantele politice, aliantele electorale si organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor
nationale care intrunesc si care nu intrunesc pragul electoral potrivit art. 47 alin. (2), birourile
electorale de circumscriptie procedeaza la prima etapa de repartizare pe competitor electoral a
mandatelor de deputat, respectiv de senator, la nivel de circumscriptie electorala.
(2) La lucrarile efectuate de biroul electoral de circumscriptie au dreptul sa asiste candidatii si
persoanele acreditate.
(3) Biroul electoral de circumscriptie stabileste, separat pentru Camera Deputatilor si pentru
Senat, coeficientul electoral al circumscriptiei electorale, prin impartirea numarului total de
voturi valabil exprimate pentru toti competitorii electorali care intrunesc conditia prevazuta la
art. 47 alin. (2) si pentru candidatii independenti care au obtinut majoritatea voturilor valabil
exprimate in colegiul uninominal in care au candidat la numarul de deputati, respectiv de
senatori, ce urmeaza sa fie alesi in acea circumscriptie electorala.
(4) Pentru fiecare competitor electoral se imparte numarul total de voturi valabil exprimate
obtinut prin insumarea voturilor valabil exprimate in favoarea tuturor candidatilor sai din
colegiile uninominale de pe raza circumscriptiei electorale la coeficientul electoral, retinanduse
partea intreaga, nerotunjita, a catului. Rezultatul obtinut reprezinta numarul de mandate
repartizate de biroul electoral de circumscriptie competitorului electoral la nivelul
circumscriptiei electorale in prima etapa de repartizare a mandatelor. Candidatilor
independenti li se atribuie cate un mandat de catre biroul electoral de circumscriptie daca au
obtinut majoritatea voturilor valabil exprimate in colegiul uninominal in care au candidat.
(5) Voturile ramase, adica cele neutilizate sau inferioare coeficientului electoral, obtinute de
competitorii electorali ce intrunesc conditia prevazuta la art. 47 alin. (2), precum si mandatele
ce nu au putut fi repartizate de biroul electoral de circumscriptie se comunica de acesta
Biroului Electoral Central, pentru a fi repartizate centralizat in a doua etapa, la nivel national.
(6) Biroul Electoral Central insumeaza, pe intreaga tara, separat pentru Camera Deputatilor si
pentru Senat, voturile neutilizate si pe cele inferioare coeficientului electoral al
circumscriptiei electorale din toate circumscriptiile electorale, pentru fiecare partid politic,
alianta politica sau alianta electorala care intruneste conditia prevazuta la art. 47 alin. (2);
numarul voturilor astfel obtinute de fiecare partid politic, alianta politica si alianta electorala
se imparte la 1, 2, 3, 4 etc., facandu-se atatea operatii de impartire cate mandate nu au putut
fi repartizate la nivelul circumscriptiilor electorale; caturile rezultate din impartire, indiferent de
competitorul electoral de la care provin, se clasifica in ordine descrescatoare, pana la
concurenta numarului de mandate nerepartizate; cel mai mic dintre aceste caturi constituie
coeficientul electoral pe tara, pentru deputati si, separat, pentru senatori; fiecarui competitor
electoral care a intrunit conditia prevazuta la art. 47 alin. (2) i se repartizeaza atatea mandate
de deputati sau, dupa caz, de senatori, de cate ori coeficientul electoral pe tara se cuprinde in
numarul total al voturilor valabil exprimate pentru partidul politic, alianta politica sau alianta
electorala respectiva, rezultat din insumarea pe tara a voturilor neutilizate si a celor inferioare
coeficientului electoral al circumscriptiei electorale.
(7) Desfasurarea mandatelor repartizate pe circumscriptii electorale se face de Biroul
Electoral Central, dupa cum urmeaza:
a) pentru fiecare partid politic, alianta politica sau alianta electorala care intruneste conditia
prevazuta la art. 47 alin. (2), se imparte numarul voturilor neutilizate si al celor inferioare
coeficientului electoral al circumscriptiei electorale, din fiecare circumscriptie electorala, la
numarul total al voturilor valabil exprimate pentru acel partid politic, alianta politica sau
alianta electorala avut in vedere la repartizarea mandatelor pe tara. Rezultatul astfel obtinut
pentru fiecare circumscriptie electorala se inmulteste cu numarul de mandate cuvenite
partidului politic, aliantei politice sau aliantei electorale. Datele obtinute se ordoneaza
descrescator la nivelul tarii si separat descrescator in cadrul fiecarei circumscriptii electorale.
Pentru fiecare circumscriptie electorala se iau in calcul primele partide politice, aliante
politice sau aliante electorale, in limita mandatelor ce au ramas de repartizat in circumscriptia
electorala respectiva. Ultimul numar din aceasta operatiune reprezinta repartitorul acelei
circumscriptii electorale. In continuare, se procedeaza la repartizarea mandatelor pe
circumscriptii electorale in ordinea partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale,
precum si a circumscriptiilor electorale din lista ordonata pe tara, astfel: primul numar din
lista ordonata pe tara se imparte la repartitorul circumscriptiei electorale de la care provine,
rezultand numarul de mandate ce ii revin in circumscriptia electorala respectiva. In
continuare, se procedeaza identic cu numerele urmatoare din lista ordonata pe tara. In situatia
in care s-a epuizat numarul de mandate cuvenite unui partid politic, unei aliante politice sau
unei aliante electorale ori dintr-o circumscriptie electorala, operatiunea se continua fara
acestea. Daca numarul din lista ordonata pe tara este mai mic decat repartitorul de
circumscriptie electorala, se acorda un mandat;
b) in cazul in care nu este posibila acordarea mandatelor in ordinea ce rezulta din aplicarea
prevederilor lit. a), Biroul Electoral Central are in vedere circumscriptia electorala in care
partidul politic, alianta politica sau alianta electorala are cel mai mare numar de candidati, iar
daca si astfel au ramas mandate nerepartizate pe circumscriptii electorale, circumscriptia
electorala in care partidul politic, alianta politica sau alianta electorala respectiva are cele mai
multe voturi neutilizate ori cele mai multe voturi inferioare coeficientului electoral de
circumscriptie;
c) daca dupa aplicarea prevederilor lit. a) si b) au mai ramas mandate nedesfasurate pe
circumscriptii electorale, Biroul Electoral Central le stabileste pe baza acordului partidelor
politice, aliantelor politice sau aliantelor electorale carora li se cuvin aceste mandate, potrivit
alin. (4), iar in lipsa unui acord, prin tragere la sorti, in termen de 24 de ore de la incheierea
operatiunilor anterioare.
(8) Alocarea pe colegii uninominale si atribuirea de mandate candidatilor se fac de catre
biroul electoral de circumscriptie, avandu-se in vedere numai competitorii electorali care au
intrunit pragul electoral prevazut la art. 47 alin. (2), in mod distinct pentru Camera Deputatilor
si pentru Senat.
(9) In fiecare colegiu uninominal pentru Camera Deputatilor, respectiv Senat, se atribuie un
singur mandat de deputat, respectiv de senator.
(10) Atribuirea mandatelor de deputat si de senator se face in doua etape, la nivelul colegiilor
uninominale si la nivelul fiecarei circumscriptii electorale.
(11) In prima etapa, la nivelul colegiilor uninominale, se atribuie un mandat candidatilor care
apartin unui competitor electoral ce a intrunit pragul electoral potrivit art. 47 alin. (2) si care
au obtinut majoritatea voturilor valabil exprimate in colegiul uninominal in care au candidat.
(12) In cea de a doua etapa, de alocare pe colegii si atribuire de mandate competitorilor
electorali care au intrunit pragul electoral, biroul electoral de circumscriptie va intocmi,
separat pentru Camera Deputatilor si Senat, o lista ordonata cu toti candidatii carora nu li s-au
atribuit mandate in prima etapa, dispusi in ordinea descrescatoare a raporturilor dintre voturile
valabil exprimate obtinute in colegiile uninominale in care au candidat si coeficientul
electoral al circumscriptiei electorale respective, calculate pana la a opta zecimala inclusiv.
(13) Daca pentru un competitor electoral numarul de mandate atribuite potrivit prevederilor
alin. (11) este mai mare sau egal cu numarul de mandate repartizate competitorului electoral
respectiv in acea circumscriptie electorala, calculat potrivit prevederilor alin. (3)-(7), acestuia
nu i se va mai aloca niciun mandat in etapa a doua prevazuta la alin. (12), acesta retinand
mandatele atribuite potrivit prevederilor alin. (11).
(14) Pentru fiecare competitor electoral care a intrunit pragul electoral potrivit prevederilor
art. 47 alin. (2), din numarul de mandate repartizat in acea circumscriptie electorala, calculat
potrivit prevederilor alin. (3)-(7), se scade numarul de mandate atribuite la nivelul colegiilor
uninominale potrivit alin. (11), rezultatul reprezentand numarul de mandate de atribuit
fiecarui competitor electoral la nivelul circumscriptiei electorale in cea de a doua etapa de
atribuire si alocare de mandate. Numarul de mandate rezultat pentru fiecare competitor
electoral se aloca pentru candidatii acestora in ordine descrescatoare in functie de clasarea in
lista prevazuta la alin. (12). In cazul in care urmatorul candidat caruia urmeaza sa i se atribuie
mandat din lista ordonata prevazuta la alin. (12) apartine unui competitor electoral care a
epuizat numarul de mandate la care are dreptul in acea circumscriptie electorala sau daca in
colegiul uninominal in care acesta a candidat deja s-a atribuit un mandat, se va proceda la
trecerea la urmatorul candidat din lista ordonata, pana la atribuirea tuturor mandatelor.
(15) In cazul in care, in urma atribuirii de mandate in cele doua etape potrivit prevederilor
alin. (11)-(14), unuia sau mai multor competitori electorali care au intrunit pragul electoral
potrivit prevederilor art. 47 alin. (2) nu li s-a atribuit numarul de mandate la care au dreptul in
acea circumscriptie electorala, calculat potrivit prevederilor alin. (3)-(7), acestora li se vor
atribui atatea mandate pana la concurenta cu acest numar. Mandatele se aloca suplimentar
candidatilor competitorilor electorali respectivi cei mai bine plasati in lista ordonata prevazuta
la alin. (12) carora nu li s-a alocat mandat, in colegiul uninominal in care au candidat, prin
cresterea corespunzatoare a numarului de mandate din circumscriptia electorala respectiva si
prin exceptie de la prevederile alin. (9).
(16) In caz de deces sau demisie a unui senator sau deputat, pentru ocuparea mandatului
vacantat se organizeaza alegeri partiale la nivelul colegiului uninominal in care a fost ales
respectivul deputat sau senator, cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor prezentului titlu.
Alegerile se organizeaza doar daca nu ar urma sa aiba loc cu mai putin de 6 luni inainte de
termenul stabilit pentru alegerile parlamentare.
(17) Alegerile partiale se desfasoara intr-un singur tur, cel mai bine clasat candidat urmand a
fi declarat castigator.

Capitolul XII – Publicarea rezultatelor alegerilor
Art. 49
(1) In fiecare circumscriptie electorala, biroul electoral de circumscriptie aduce la cunostinta
publica rezultatele preliminare ale alegerilor cel putin o data la 24 de ore, inainte de a obtine
procesele-verbale si rezultatele votarii de la toate birourile electorale care functioneaza la
nivele inferioare nivelului sau.
(2) Dupa obtinerea rezultatelor votarii de la toate birourile electorale care functioneaza la
nivele inferioare nivelului sau, organismul electoral responsabil de stabilirea rezultatelor
alegerilor la nivelul circumscriptiei electorale aduce la cunostinta publica rezultatele finale ale
alegerilor, in cazul in care contestatiile prezentate lui sau instantei de judecata nu afecteaza
rezultatele alegerilor. Rezultatele finale ale alegerilor sunt stabilite dupa ramanerea definitiva
si irevocabila a hotararilor judecatoresti prin care se solutioneaza contestatiile inaintate.
(3) Biroul Electoral Central publica rezultatele alegerilor in presa si in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea I, in termen util.
––––
M. Of. nr. 196 / 13 mar. 2008
Monitorul Oficial nr. 196/2008
Sursa: DSCLEX.ro Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I
M. Of. nr. 196/2008

Daca ati avut rabdarea sa cititi cele doua capitole selectate din lege, ati intuit ca legea este un amalgam de vot uninominal cu votul pe liste.

 Iar daca, chiar va intereseaza mai multe despre aceasta lege si vreti sa votati in cunostinta de cauza, puteti gasi aici informatii detaliate despre:

Cele mai frecvente intrebari legate de modificarile aduse prin Legea 35/2008

Modalitatea de atribuire a mandatelor in conformitate cu Legea 35/2008

Delimitarea colegiilor uninominale

Sistemele electorale din toate statele membre ale Uniunii Europene

Sursa:Asociatia Pro Democratia http://www.apd.ro/votuluninominal/

Calculul complicat de validare a mandatelor va da nastere la multe erori si contestari.

Si totusi este un nou inceput pentru reformarea clasei politice avand in vedere faptul ca vom vota un candidat si il putem aprecia dupa calitatile sale si nu dupa apartenenta la un partid politic. Acest lucru este insa sub semnul probabilitatii, fiind posibil ca un candidat care obtine cele mai multe voturi intr-un colegiu sa fie inlocuit de un alt candidat care va obtine voturi din redistribuire.

In Romania ne putem lauda cu o „Democratie originala” si dupa ce au trecut 18 ani, favorizata, culmea ironiei, de Asociatia Pro Democratia mentorul acestei legi care a vrut sa impace si partidele mari, si partidele mici, si reprezentantii minoritatilor etnice, ceea ce va avea ca rezultat o guvernare slaba fara sustinere in parlament, fara posibilitatea de a aplica proiecte solide de reforma economica si institutionala.

 

 UPDATE : Pentru informarea dumneavoastra puteti consulta noul site al Biroului Electoral Central la adresa http://www.becparlamentare2008.ro/index.html, pentru a putea sa va exercitati puterea votului in cunostinta de cauza.

Cititi si : Listele de candidati ale partidelor pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2008

!!! Cauta aici colegiul tau in functie de nume strazii (Romania)

Sondaj de opinie:

 

Comentarii…

***

Reclame

2 răspunsuri to “Votul uninominal pe intelesul tuturor ?! Update !”

  1. Vot uninominal insa degeaba votezi in necunostinta de cauza

  2. euroav said

    Harta colegiilor uninominale pentru alegerea Camerei deputatilor si Senatului este disponibila aici:

    http://www.euroavocatura.ro/colegii_uninominale_alegeri_2008.php

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

 
%d blogeri au apreciat asta: